Ticaret Hukuku Pratik Çalışması (2. Öğretim) - 20.5.2022 - 11:00

 

TİCARET HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI (20.5.2022 - 11.00)

(II. ÖĞRETİM)

 

OLAY I

2019 yılında kurulan Atlas Gıda A.Ş.’de %39 oranında pay sahibi olan (A), şirket işlerinin umduğu gibi gitmemesi ve karlılığın azalması üzerine, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan ve hisselerin %51’ini elinde bulunduran (B)’ye başvurarak, şirket işleri ve özellikle devam eden liman inşaatı hakkında kendisine bilgi verilmesini ve şirkete ait defterlerle kayıtların incelemesine sunulmasını talep etmiştir. (B), pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkını ancak genel kurulda kullanabileceklerini ve ayrıca istenen bilgi ve belgelerin ticari sır kapsamında olduklarını belirterek, talebi reddetmiştir.

 

(A), bunun üzerine 01.09.2021 tarihinde, şirket genel kurulunun olağanüstü şekilde toplanmasını ve gündeme ‘liman inşaatı ile ilgili hususların görüşülmesi ve diğer şirket işleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi’ maddesinin konulmasını talep etmiştir. Yönetim kurulu, istemi kabul etmiş, ancak gündeme ‘TTK.395 (şirketle işlem yapma) ve 396’daki (rekabet yasağı) izinlerin verilmesi ve yönetim kurulunun geçmiş senelerdeki işlemleri nedeniyle ibrası’ maddesini de eklemiştir.

 

15.01.2022 tarihinde toplanan genel kurulda (A), toplantının kendisinin istemi üzerine yapıldığını, bu nedenle gündemde sadece kendisinin talepte bulunduğu hususların yer alabileceğini, diğer hususların görüşülmesinin kanuna aykırı olduğunu iddia etmiştir. (A)’nın itirazı kabul edilmeyen genel kurulda, izinlerin verilmesi ve ibra maddeleri de oylanmış ve (B)’nin annesi (D) de alınan kararlarda olumlu oy kullanmıştır. (A) kararlara olumsuz oy kullanmış ise de muhalefetini zapta geçirtmemiştir.

 

  1. (A)’nın bilgi alma, ticari defter ve belgelerin incelemesine sunulması talebini ve (B)’nin ret gerekçelerini tartışınız. Ret kararına karşı, (A)’nın başvurabileceği hukuki bir yol var mıdır?
  2. (A), yönetim kurulu üyesi olsaydı, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevapta bir değişiklik olur muydu?
  3. (A)’nın çağrı talebinin şeklini ve istemi kabul eden YK’nın uyması gereken hareket tarzını açıklayınız. YK çağrı istemine cevap vermemiş olsaydı, (A)’nın başvurabileceği hukuki bir yol var mıydı?
  4. (A)’nın gündem maddelerine ilişkin itirazını ve alınan kararların geçerliliğini değerlendiriniz.
  5. (A), (D)’nin karara katılımının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle, alınan kararların hükümsüzlüğünü dava edebilir mi? Şirketin katılımın kararın alınmasına etkisi bulunmadığı savunmasıyla birlikte değerlendiriniz.

 

OLAY II

 

Önceden bir çağrı yapılmadığı halde (T) A.Ş. ortaklarının tamamının şirket merkezinde hazır bulunması üzerine ortaklar, 05.01.2013 tarihinde GK toplantısına başlamışlardır. Şirket paylarının %7’sine sahip ortak (A) sinirlenerek toplantıyı terk etmiş ve bundan sonra geri kalan %93 payla şirketin işletme konusunun değiştirilmesi kararı alınmıştır.

 

  1. (A)’nın 05.05.2013 tarihinde işletme konusunun değiştirilmesi kararına karşı açtığı davaya karşı (T) A.Ş. yönetim kurulu, (A)’nın oyunun bu kararının alınmasını etkilemediğini, kaldı ki dava açma süresinin geçtiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir. Değerlendiriniz.

 

KARAR

 

Davacı vekili, davalı şirketin son genel kurulunun 15.02.2002 tarihinde yapıldığını, bu tarihten sonra genel kurul toplantısının yapılmadığını, bu hususta yönetim kurulu ve denetçilerin bir karar alamamaları karşısında mahkemeye müracaat etme zaruriyetinin doğduğunu, müvekkili hissesinin toplam hisse adedinin %40.3 olduğunu ileri sürerek genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir…” (11.HD. 09.09.2013, E.10530, K.15187)

 

  1. Yukarıdaki kararı değerlendiriniz.

HIZLI ERİŞİM