Ticaret Hukuku (2. Öğretim) Pratik Çalışması - 12.04.2019 Cuma 12.00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI

12.04.2019 – 12:00

 

OLAY I: (Z) A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısının 4 Nisan 2017 tarihinde yapılmasını kararlaştırmış ve yapılacak olan bu genel kurul toplantısını 28 Şubat 2017 tarihinde, esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, hem de İstanbul’da çıkan günlük iki gazetede yayınlattırmışlardır.

İlanda; olağan gündem, toplantının yapılacağı yer ve saat gibi kanunen belirtilmesi zorunlu olan hususlar yanında, yapılacak toplantıda nakdi sermaye artışının görüşüleceği ve 4 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında yeter sayı sağlanamazsa, toplantının bir hafta sonra şirket merkezinde tekrar yapılacak olduğu belirtilmiştir.

4 Nisan 2017’de yapılan toplantıda gerekli yetersayı sağlanmış ve şirketin esas sermayesinin 50.000 TL’den 100.000 TL’ye arttırılmasına karar verilmiştir. 10 Nisan 2017’de uzun süren bir Avrupa gezisinden dönen hamiline yazılı payların sahibi Bayan (A), bu durumu ancak toplantının yapılmasından 10 gün sonra şirket tarafından gönderilen bir bültenden öğrenmiştir.

S.1) Olağan genel kurul toplantısını olağanüstü genel kurul toplantısından ayıran özellik nedir? Bu toplantıların ne zaman yapılacağını ve burada hangi konuların görüşüleceğini de belirterek açıklayınız.

S.2) Yönetim kurulunun olağan genel kurul toplantısına ilişkin çağrıda uyması gereken prosedürü açıklayınız.

S.3) Olağan GK toplantısı 4 Nisan 2017’de yapılabilir mi? Toplantının bu tarihte yapılması sebebiyle, kime/kimlere karşı hangi hukuki yollara başvurulabilir?

S.4) Toplantı gündeminde esas sermayenin arttırılmasına ilişkin bir maddenin yer almaması, bu konuda alınan genel kurul kararının geçerliliğini etkiler mi? 

S.5) Pay sahipleri tarafından bir öneri hakkında lehte ve aleyhte kullanılan oylar eşit sayıda ise karar alınabilmiş sayılır mı? A.Ş. yönetim kurulu toplantılarında yapılacak oylamalarda

S.6) 4 Nisan 2017’de toplantı yeter sayısının sağlanamamış olması durumunda, yönetim kurulunun, ilk ilanda ‘toplantıda gerekli yetersayının elde edilememesi ihtimaline karşılık ikinci toplantı tarihinin de belirtilmiş olduğu gerekçesiyle’ ayrıca bir çağrıda bulunmaktan kaçınması mümkün müdür?

S.7) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda sermaye artırımı kararının onaylanmaması yönünde alınmış bir karar, A.Ş. GK kararının geçerliliğini etkiler mi?  Diğer pay sahipleri tarafından, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun aldığı kararlara karşı iptal davası açılabilir mi?

S.8) Bayan (A)’nın bahsi geçen GK kararına karşı başvurabileceği hukuki bir yol mevcut mudur? Gerekçeleriyle açıklayınız.

S.9) Toplantıya katılan pay sahibi Bay (B), toplantı davetinin usulüne uygun olarak yapılmadığı iddiası ile GK kararına karşı iptal davası açabilir mi?

YARGITAY KARARI

Sermaye artırımı ile oluşturulan yeni durum, yeni pay alma hakkının kaldırılması niteliği taşımamalıdır. Şirket ortağı şirketten alacaklı olsa dahi bu kural değişmez. Bu itibarla, sermaye artırımına yalnızca bir ortağın katılmasına olanak tanıyacak şekilde, alınan bu kararın da iptali gerekir.” (Yargıtay 11. HD 6.10.1997, E. 1997/5583, K. 1997/6609)

S.10) Yukarıda yer alan Yargıtay kararını anonim şirketlere egemen olan ilkeler bakımından değerlendiriniz.

 

HIZLI ERİŞİM